Krājums
uz 01.01.2023.    
uz 01.01.2022.    
uz 01.01.2021.    
  i i
uz 01.01.2020.    
 i  i  i
uz 01.01.2019.    
i i i
uz 01.01.2018.    
 i  i  i
 uz 01.01.2017.    
 i  i  i