Par mums

Bibliotēkas direktore

Bibliotēkas direktores pārziņā ir administratīvais un saimnieciskais darbs, nodrošinot bibliotēkas efektīvu funkcionēšanu, kā arī metodiski konsultatīvais darbs ar Smiltenes un Valkas novada bibliotēkām.

Lasītāju apkalpošanas nodaļa

Periodikas lasītava 1.stāvā

      Lasītavā ikvienam apmeklētājam pieejama bibliotēkas abonētā periodika, internets.

      Abonētās periodikas sarakstu skatīt šeit.

Abonements 2.stāvā

Apmeklētājiem pieejams daiļliteratūras klāsts, dzejas krājumi, nozaru literatūra latviešu un krievu valodā, atsevišķi eksemplāri arī angļu, vācu un franču valodā.

 

 

Bērnu literatūras nodaļa

Pieejamais grāmatu klāsts paredzēts dažāda vecuma lasītājiem. Pie mums ir grāmatas pašiem mazākajiem, lasāmas kopā ar vecākiem, grāmatas skolas vecuma bērniem un jauniešiem: pasaku grāmatas, aizraujoši stāsti, piedzīvojumu romāni; uzziņu literatūra: enciklopēdijas, vārdnīcas. Lasītavā pieejami bērniem un jaunatnei domātie žurnāli. Mazajiem lasītājiem iekārtots rotaļu stūrītis.

 

Brīvpieejas interneta punkts pieejams visiem bibliotēkas apmeklētājiem, interneta lietošana ir bez maksas.

 

Sīkāku informāciju skatīt bibliotēkas mājas lapas atsevišķajā sadaļā "Bērniem, Jauniešiem".

 

Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļa

 • veido Valkas un Smiltenes novada bibliotēku jaunieguvumu bibliogrāfiskos aprakstus reģiona elektroniskajā kopkatalogā, pārrauga tā kvalitāti, veic nepieciešamo rediģēšanu;
 • apkopo visu Valkas reģiona bibliotēku krājuma vienību un summāro uzskaiti,
 • sagatavo pārskatus par reģiona bibliotēku krājumu un tā kustību;
 • veic reģiona publisko un skolu bibliotēku darba pamatprasību pārraudzību, sniedz konsultatīvu un praktisku palīdzību reģiona bibliotēkām krājuma komplektēšanas, kataloģizācijas, klasifikācijas un uzskaites jautājumos;
 • veic dažādu izdevēju, iestāžu un privātpersonu bezatlīdzības izdevumu sadali reģiona bibliotēkām;
 • komplektē Valkas reģiona bibliotēku apmaiņas krājumu, organizē darbu ar to.

 

 Galvenā bibliogrāfe, BIS ALISE administratore

 • Atbild par bibliotekāro procesu automatizāciju reģionā;
 • Veic administrēšanas un konfigurēšanas darbības bibliotēkas informācijas sistēmā;
 • Piešķir bibliotēku speciālistiem sistēmas lietotāju paroles, apmāca un konsultē;
 • Veic ievadīto datu kvalitātes kontroli;
 • Organizē un veic reģiona bibliotēku automatizēto krājumu pārbaudi (inventarizāciju);
 • Veido aprakstus un piegādā tos Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzei;
 • Atbild par reģiona bibliotēku uzziņu un informācijas darbu.

Novadpētniecības darbs

Novadpētniecības darba pamatā ir novada kultūras un vēstures mantojuma liecību uzkrāšana un saglabāšana. Plašāku apskatu par veicamo darbu skatīt šeit.

 

Pagājušā gada statistikas datus par mums vari uzzināt portālā kulturasdati.lv.