Sēļu bibliotēkā

Bibliotēkas vēsture sākas 1928.gada 26.martā, kad Valkas pagasta pilnvarotais Arveds Ignašs paraksta Kultūras fonda noteikumus un saņem pirmās 620 grāmatas bibliotēkas ierīkošanai.

 

Sēļu bibliotēkas novadpētniecības krājums iepazīstina ar Valkas pagasta vēsturi un tā iedzīvotājiem. Laikrakstu publikācijas no 1885.g. līdz mūsu dienām apkopotas 25 mapēs. 1940.g. Valkas pagastā bijušas 108 saimniecības, to apliecina Valkas pagasta valdes apkārtraksti māju saimniekiem no 1935.-1941.g. Bibliotēkā izveidota arī Valkas un Lugažu pagastu seno mājvietu kartotēka. Novadpētniecības krājumā atrodami materiāli par Valkas un Lugažu pagastu biedrībām no 1883.-1937.g., tai skaitā, Valkas pagasta lopkopības pārraudzības biedrības biedru saraksts un protokolu grāmata no 1938.g – 1949.g.

 

Pagasta vēsturei veltītas mapes:  

  • Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri – novadnieki.
  • Valkas pagasta skolu vēsture (Tomēnu, Pedeles, Liellugažu, Burgas, Lugažu draudzes skola un Lugažu pamatskola – 7-gadīgā skola).
  • „Skarbajos vējos” (1941. un 1949. gadā represētie Valkas pagasta iedzīvotāji).
  • Valkas pagasta vecākie (Kārlis Plauka, Mārtiņš Lipparts, Jānis Anže, Jānis Priedītis u.c.).
  • Tautas dziesmas no Lugažu pagasta.

Vairākas mapes veltītas ievērojamiem novadniekiem:     

  • Dzejniece Velga Krile.
  • Filozofs Teodors Celms.
  • Ģenerālis Pēteris Radziņš.    
  • Valodniece Silvija Raģe.
  • Sabiedriski politiskais darbinieks Oto Hasmanis.

Bibliotēkas krājumā atrodama skolotāja, fizikas zinātņu maģistra Valda Gaumiga atmiņu grāmata „Manas skolas gaitas”, kā arī kādreizējā Zīles mežziņa Ivara Bērziņa atmiņu stāsts.

 

Pamazām krājas materiāli par Kokšu un Zīles dabas takām, dabas liegumu „Burgas pļavas”, zemnieku saimniecībām „Kalnieši” un „Krastiņi”, kā arī par populāro senioru ansambli „Romaški” un saieta namu „Lugažu muiža”.

 

Par to, cik nozīmīgs ir novada pētniecībā ieguldītais darbs, apliecina pateicības vārdi kādreizējai bibliotēkas vadītājai Dzidrai Jevsejevai.

 

Bibliotēkā apskatāmi arī vēsturiski fotomateriāli.   

 

Valkas pagasts, Valkas ciems un bijusī saimniecība – sovhozs „Lugaži” fotogrāfijās