LKA LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA STUDIJU PROGRAMMA “BIBLIOTĒKZINĀTNE UN INFORMĀCIJA”


I līmeņa augstākā profesionālā studiju programma:

 • gūstamā kvalifikācija: “Bibliotēku informācijas speciālists”
 • studiju programmas mērķis: sagatavot mūsdienīgi izglītotus, profesionāli kompetentus, konkurētspējīgus bibliotēku informācijas speciālistus darbam valsts un pašvaldības iestādēs, privātās institūcijās un nevalstiskajās organizācijās;
 • kvalificēti docētāji – nozarē strādājoši profesionāļi (Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitāte, Rīgas Centrālā bibliotēka u.c.) ar praktiskā un pedagoģiskā darba pieredzi;
 • iespēja turpināt studijas Latvijas Universitātes bakalaura līmeņa studiju programmā “Informācijas pārvaldība”.

 

Studiju saturs:

 • informācijas resursu pārvaldība: krājuma pārvaldība, klasificēšana, bibliogrāfiskā aprakstīšana, informācijas sistēmas, digitālo resursu pārvaldība;
 • bibliotēku pakalpojumu nodrošināšana: ievads informācijpratībā, informācijas avoti un meklēšana, informācijas pakalpojumi lietotāju grupām, novadpētniecība bibliotēkās, bibliogrāfija, sociālā psiholoģija, angļu un krievu valodu apguve, pasākumu organizācijas metodika;
 • bibliotēkas darbības plānošana un organizēšana: projektu vadība, personāla vadība, bibliotēku darba vadība un likumdošana, informācijas centru pārvaldība, ekonomikas pamati, profesionālā ētika, tiesību pamati un autortiesības, civilā un darba aizsardzība, digitālā komunikācija un sociālie tīkli;
 • studiju laikā izstrādājamie darbi: kursa darbs, kvalifikācijas darbs – lietišķi pētījumi par bibliotēku, informācijas zinātnē vai grāmatniecībā aktuālu tēmu.
 • studijās integrēti mācību semināri un praktiskās nodarbības bibliotēkās, muzejos, arhīvā, SIA “Latvijas grāmata”, informācijas centros u.c.

 

Studiju procesa organizācija:

 • nepilna laika klātienes studijas – lekcijas notiek sestdienās laika periodos: septembris – novembris; februāris – aprīlis;
 • četras studiju prakses – profesionālo prasmju gūšanai krājuma pārvaldībā, lietotāju apkalpošanā, bibliotēkas darba organizācijā un vadībā;
 • studiju ilgums: 2.5 gadi (5 semestri);
 • studiju maksa: 1400 EUR gadā (iespēja sadalīt maksas grafiku; studiju kredīta iespējas).

 

Piedāvājums pielīdzināt iepriekš gūto izglītību vai profesionālo pieredzi – iespēja saīsināt studiju laiku.

 

Lai apgūtu studiju programmu “Bibliotēkzinātne un informācija” īsākā laika periodā (1.5-2 gadi), iespējams:

1. atzīt studiju programmai atbilstošus iepriekš gūtas augstākās izglītības citu augstskolu studiju kursus,

2. atzīt tālākizglītības programmās, profesionālās pilnveides izglītības programmās, tai skaitā Latvijas Nacionālās bibliotēkas formālās izglītības programmās “Bibliotēku zinības” un “Informācijas un bibliotēku zinību pamati”, iegūtas zināšanas,

3. atzīt pašmācības ceļā vai profesionālajā pieredzē bibliotēku nozarē iegūtas zināšanas, prasmes un kompetences noteiktos studiju kursos (kārtojot koledžā organizētu pārbaudījumu).
Atzīšana tiek īstenota, individuāli izvērtējot katru situāciju. Vairāk informācijas par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, kompetenču un par iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu pieejama koledžas mājas lapā.

 

Kontakti un informācija:

Vairāk informācijas par studiju programmu un uzņemšanas nosacījumiem

 

Kā arī esat laipni aicināti zvanīt/rakstīt:

Studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” direktorei Gitai Mikudai
gita.mikuda@lkk.gov.lv
tel. 26754623

Studiju programmas koordinatorei Daina Valeine
daina.valeine@lkk.gov.lv
tel. 22019437