08.04.2021
Radi sevi kultūrā. Studē Latvijas Kultūras koledžā

LKA LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA STUDIJU PROGRAMMA "BIBLIOTĒKZINĀTNE UN INFORMĀCIJA"

 

1. līmeņa augstākā profesionālā studiju programma:

 

 • gūstamā kvalifikācija: "Bibliotēku informācijas speciālists"
 • studiju programmas mērķis: sagatavot mūsdienīgi izglītotus, profesionāli kompetentus, konkurētspējīgus bibliotēku informācijas speciālistus darbam valsts un pašvaldības iestādēs, privātās institūcijās un nevalstiskajās organizācijās;
 • kvalificēti docētāji - nozarē strādājoši profesionāļi (Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitāte, Rīgas Centrālā bibliotēka u.c.) ar praktiskā un pedagoģiskā darba pieredzi;
 • iespēja turpināt studijas Latvijas Universitātes bakalaura līmeņa studiju programmā "Informācijas pārvaldība".

 

Studiju programmas rezultāti - studentu programmas absolventi:

 

 • pārvalda bibliotēkzinātnei un informācijas zinātnei atbilstošas vispusīgas un specializētas faktu, teoriju, metodiku un tehnoloģiju zināšanas un pārzina nozari regulējošos normatīvos aktus un attīstības tendences;
 • izprot bibliotēkas kā kultūras institūcijas vadības, darba kvalitātes un vides risku pārvaldības un cilvēkresursu vadības principus;
 • spēj patstāvīgi izmantot teorētiskās zināšanas, veicot informācijas pakalpojumu sniegšanu un informācijas resursu pārvaldību atbilstoši profesijas pienākumiem;
 • spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par bibliotēku un informācijas pārvaldības jomas dažādiem aspektiem ar klientiem, sadarbības partneriem un sabiedrību, ievērojot organizācijas intereses;
 • spēj organizēt savu, bibliotēkas vai tās struktūrvienības darbu mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos;
 • spēj patstāvīgi formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas bibliotēku informācijas speciālista profesijā un pieņemt lēmumus to risināšanai;
 • motivēti plānot profesionālo izaugsmi saistībā ar nozares attīstības tendencēm, sadarbojoties ar citām kultūras un informācijas pārvaldības institūcijām.

 

Studiju saturs:

 

 • informācijas resursu pārvaldība: krājuma pārvaldība, klasificēšana, bibliogrāfiskā aprakstīšana, informācijas sistēmas, digitālo resursu pārvaldība;
 • bibliotēku pakalpojumu nodrošināšana: ievads informācijpratībā, informācijas avoti un meklēšana, informācijas pakalpojumi lietotāju grupām, novadpētniecība bibliotēkās, bibliogrāfija, sociālā psiholoģija, angļu un krievu valodu apguve, pasākumu organizācijas metodika;
 • bibliotēkas darbības plānošana un organizēšana: projektu vadība, personāla vadība, bibliotēku darba vadība un likumdošana, informācijas centru pārvaldība, ekonomikas pamati, profesionālā ētika, tiesību pamati un autortiesības, civilā un darba aizsardzība, digitālā komunikācija un sociālie tīkli;
 • studiju laikā izstrādājamie darbi: kursa darbs, kvalifikācijas darbs – lietišķi pētījumi par bibliotēku, informācijas zinātnē vai grāmatniecībā aktuālu tēmu.
 • studijās integrēti mācību semināri un praktiskās nodarbības bibliotēkās, muzejos, arhīvā, SIA "Latvijas grāmata", informācijas centros u.c.

 

Studiju procesa organizācija:

 

 • nepilna laika klātienes studijas – lekcijas notiek sestdienās laika periodos: septembris – novembris; februāris – aprīlis;
 • četras studiju prakses – profesionālo prasmju gūšanai krājuma pārvaldībā, lietotāju apkalpošanā, bibliotēkas darba organizācijā un vadībā, lietišķā pētījuma izstrādei;
 • studiju ilgums: 2.5 gadi (5 semestri);
 • studiju maksa: 1400 EUR gadā (iespēja sadalīt maksas grafiku; studiju kredīta iespējas).

 

Piedāvājums pielīdzināt iepriekš gūto izglītību vai profesionālo pieredzi – iespēja saīsināt studiju laiku.

 

Lai apgūtu studiju programmu "Bibliotēkzinātne un informācija" īsākā laika periodā (1,5-2 gadi), iespējams:

 • atzīt studiju programmai atbilstošus iepriekš gūtas augstākās izglītības citu augstskolu studiju kursus,
 • atzīt tālākizglītības programmās, profesionālās pilnveides izglītības programmās, tai skaitā Latvijas Nacionālās bibliotēkas formālās izglītības programmās "Bibliotēku zinības" un "Informācijas un bibliotēku zinību pamati", iegūtas zināšanas,
 • atzīt pašmācības ceļā vai profesionālajā pieredzē bibliotēku nozarē iegūtas zināšanas, prasmes un kompetences noteiktos studiju kursos (kārtojot koledžā organizētu pārbaudījumu).

Atzīšana tiek īstenota, individuāli izvērtējot katru situāciju. Vairāk informācijas par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī par iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu koledžas mājas lapā: https://bit.ly/2Q4uJjj

 

 

Kontakti un informācija:

 

Bibliotēku informācijas speciālista specializācijas vadītāja
Gita Mikuda
gita.mikuda@lkk.gov.lv
tel. 26754623

 

Bibliotēku informācijas speciālista programmas koordinatore
Daina Valeine
daina.valeine@lkk.gov.lv
tel. 22019437

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.