27.08.2019
Ieskatoties senākos laikrakstos... “Darba Karogs”

Vēlies kaut ko palasīt par saviem tuviniekiem vai nozīmīgiem notikumiem pagājušajos laikos? Tagad tas ir vienkārši! Šo iespēju sniedz Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas portāls periodika.lv, kurā pieejami vairāk kā 3000 periodiskie izdevumi.

 

Septembrī iepazīstinām ar laikrakstu “Darba Karogs”, kurš Valkā sāka iznākt 1953. gada 26. februāri (pirms tam tā nosaukums bija “Mūsu Zeme”).

 

 

Piedāvājam ieskatīties dažos laikraksta numuros, kas iznākuši tieši pirms 60 gadiem septembrī.

 

1. septembra numurā panākumiem bagātu jauno mācību gadu visiem vēl Valkas rajona tautas izglītības nodaļas vadītājs Arturs Goba. Cita publikācija vēsta par rajona skolotāju sanāksmē spriesto (autore TIN pedagoģiskā kabineta vadītāja E. Kalniņa). Skolotāji sanāksmē noklausījušies b. Gobas ziņojumu par uzdevumiem sakarā ar skolas sistēmas reorganizāciju.

 

Valkas II vidusskolā (direktors Troščenkovs) ieviesta jauna tradīcija: mācību gadu noslēgt rudenī – kad paveikta vasaras ražošanas prakse, īsti var vērtēt, vai skolēns var pāriet nākošajā klasē.

Valkas I vidusskolā 1. septembra svētki tradicionāli. Satraucoši tie ir 5. klašu skolēniem, kas vairs nebūs «mazie», kam mācību priekšmetus pasniedz klases audzinātājs. 5.a klasei jaunā audzinātāja nav sveša – skolotāju b. Krūmiņu, aktīvo ārpusklases nodarbību vadītāju pazīst visa skola. 5.b klases audzinātāja b. Ķīse šogad strādā pirmo gadu. Skolēni apņēmušies labi mācīties, lai «viņai pie mums iepatiktos».

Pirmklasniekus mīļi sagaida skolotāja b. Āķere. Zālē viņus aicina skolas direktore b. Smilgina un sēdina goda vietā pie skatuves.

Pirmklasnieki sirsnīgi sagaidīti arī Lugažu skolā (direktore b. Pētersone, klases audzinātāja b. Prodišķe).
 

 

Jau no pavasara kolhozā «Ļeņina ceļš» dzīvojošie skolēni piedalījušies dažādos lauksaimniecības darbos. Čaklākās meitenes Māra Kravaine, Sarmīte Vilka, Laima Boža nevēlējās atpalikt no pieaugušajiem. Arī zēni rādīja, ko spēja: Lugažu septiņgadīgās skolas audzēknis Imants Doršs, Valkas II vidusskolas skolēns Aivars Tauriņš, Valkas I vidusskolas audzēkņi Aivars Eglītis un Jānis Boža. Čakli palīgi arī Edvīns Talaronoks, Jānis Zālītis un brāļi Jučmaņi.

Savukārt citi Valkas I un II vidusskolas bērni labi atpūtušies un iepazinušies ar praktisko darbu pionieru nometnēs Vijciemā un Trikātā.

 

Pirmajā mācību dienā skolas direktore b. Smilgina pastāsta par jaunajiem pārkārtojumiem. Šogad skolā būs ražošanas klase, tāpēc audzinātājam b. Renckulbergam daudz jaunu pienākumu. Visi cer, ka 9.a klase godam veiks savus uzdevumus. Skolas saimi sveic partijas rajona komitejas sekretārs b. Leitāns. Vecāku vārdā runā b. lvbulis.

Jaunumu skolā daudz. Pilnīgi iekārtots fizikas kabinets.

Septembra beigās vienā no publikācijām jau varam uzzināt, kā ražošanas klasei veicies.

 

Arī Valkas bērnu mūzikas skola uzsākusi jauno mācību gadu. Šeit mācās vairāk nekā pussimts valcēniešu. Jauni audzēkņi, galvenokārt, klavieru un akordeona klasēs. Iestāties tajā nemaz nav tik viegli – uzņemšanas komisija ir stingra. Mācību maksa skolā – 480 rubļi gadā.

Direktors b. Sīka norāda, ka valcēnieši var lepoties ar to, ka šeit darbojies latviešu kora dziesmas tēvs Jānis Cimze, un aicina bērnus tāpat mīlēt mūziku kā to mīlējis šis ievērojamais latviešu kultūras darbinieks. Cimze jau toreiz pie mums celts godā. «Valka jau no seniem laikiem ir pazīstama kā aktīvs muzikālās dzīves centrs.»

Rajona kultūras namā apspriesti turpmākie uzdevumi. Direktore b. Nātre informējusi par pulciņu darbu. Jaunajā sezonā darbosies jauktie, vīru un sieviešu kori, dramatiskais pulciņš, deju kolektīvs, akrobātu pulciņš. Vokālos ansambļus pārveidos par vīru un sieviešu klasiskajiem kvartetiem, deju orķestri – par pašdarbības estrādes orķestri.

Mākslinieciskās daļas vadītājs b. Ķīlis atzinīgi vērtē kultūras nama un mūzikas skolas labo sadarbību. Kultūras nodaļas vadītājs b. Paleja norāda, ka mākslinieciskā pašdarbība jāvērš plašumā. Bibliotekāre b. Medne ierosina izvērst rūpīgāku audzināšanas darbu, jo atsevišķi pašdarbnieki sarīkojumos ģērbjas un uzvedas nekulturāli.

Vairāki jautājumi prasa atrisinājumu un sabiedrības atbalstu:

1. Valkas kultūras namam nav sava pūtēju orķestra!

2. Kultūras nama sarīkojumos tikpat kā neredz jaunatni. Koncertus un teātra izrādes reklamē ar lielām mākslinieciski noformētām afišām, kas izvietotas visās iespējamās vietās, ko ne vienmēr var teikt par mutvārdu aģitācijas pasākumiem.

3. Dažkārt deju laikā redz ākstīgos raibos kreklos tērptus jauniešus ar garām viduslaiku «parūkām», kas dejas laikā raustās kā tārps uz āķa.

  

 

 

 

 

Rajona bibliotēka kultūras nama mazajā zālē rīkojusi jautājumu un atbilžu vakaru par zinātnes un tehnikas jautājumiem. Iesniegti dažāda rakstura jautājumi.

Biedrene Jonāne pastāstījusi par pēdējā laika notikumiem Laosā. Biedrs Šarkovs – par jaunākiem metālapstrādāšanas paņēmieniem.

Virkne jautājumu par Valkas kultūras namu. Darbaļaudis ierosina rīkot tikšanos ar populāriem latviešu kinoaktieriem, radioficēt kultūras namu, rūpīgāk sekot tīrībai pēc kinoseansiem. Kultūras nama direktore b. Nātre solījusi visus ierosinājumus ievērot un trūkumus novērst.

Avīzē daudz tiek aprakstītas aktualitātes lauku darbos. Kopsaimniecībā «Ļeņina ceļš» sēj ziemas kviešus. Priekšgalā – brigadiera Vītiņa vadītās I brigādes ļaudis.

Savukārt Lugažu padomju saimniecības Pedeles nodaļā labi padevušies kāposti. Kultivētās ganības rūpīgi kopj I brigāde b. Burkevica vadībā. Mehāniķis Šprenks un kaltes vadītājs Lūsis uzkonstruējuši jaunu kaltes agregātu. Ar saviem ļaudīm lepojas saimniecības direktors b. Ivanovs un Pedeles nodaļas pārvaldnieks b. Viļums.

 

Kolhoza «Ļenina ceļš» ļaudis priekšsēdētājas Līnas Zvaigznītes un partijas pirmorganizācijas sekretāra Edgara Kriļa vadībā dodas ciemos pie saviem sacensības biedriem – igauņu kolhozniekiem Staļina kopsaimniecībā. Viņus sagaida arteļa saimniece Pētersone. Brigadieris Vilks, kas itin labi orientējas igauņu mēlē, kļūst par tulku.

Pērn par katru izstrādes dienu kaimiņi saņēmuši 6,70 rubļus, šogad jau 10. Arteļa biedriem 2 nedēļu apmaksāts atvaļinājums, ja izpildīts izstrādes dienu minimums un nedēļā nav kavēts ilgāk par 2 dienām.

«Kolhozs «Ļeņina ceļš» ir pirmrindas saimniecība. Taču viesošanās pie sacensības biedriem parādīja, ka var un vajag daudz ko pamācīties no kaimiņiem, kuri savu saimniecību strauji virza kalnup.»

Par Valkas pilsētas stadionā notikušo rajona kolhozu un padomju saimniecību fizkolektīvu spartakiādi stāsta galvenais tiesnesis Jānis Blūms. Piedalījušies 123 sportisti no 6 kolektīviem: kolhozu «Ļeņina ceļš», Raiņa, «Jaunā dzīve», «Septītais novembris», Vijciema padomju saimniecības un Valkas MMS. Sportisti sacentušies vieglatlētikā, volejbolā, riteņbraukšanā un pirmo reizi – virves vilkšanā. Pārāki šeit bijuši kolhoza «Ļeņina ceļš» spēkavīri. Arī spartakiādes kopvērtējumā 1. vietu un rajona sporta kluba «Vārpa» ceļojošo kausu ieguvuši «Ļeņina ceļš» sportisti (kolektīva priekšsēdētājs b. Krilis).

Augusta beigās pirmo reizi Valkas veikalos pircēji varēja iegādāties konfektes «Gotiņa», kas ražotas Valkas patērētāju biedrību savienības rūpkombinātā. Konfekšu cehs b. Zīdenes vadībā katru dienu ražo līdz 100 kg konfekšu. Lai pilnīgi apmierinātu rajona iedzīvotāju vajadzības, katru dienu būtu jāražo ap 200 kg konfekšu.

Pabeigti pēdējie darbi Valkas universālveikala jaunceltnē. 18. septembrī celtniecības organizācijas pārstāvji to novērtējuši. Komisija atzinusi, ka lielākā daļa celtniecības darbu veikta labi un teicami. Tas lielā mērā ir darbu vadītāja b. Rogaiņa nopelns.

Turpinās darbi jaunceltnes otrā spārna izbūvē, kur top ēdnīca un restorāns.

Veikala atklāšana 26. septembrī. Bagātīgs preču klāsts atrodams audumu, galantērijas preču, apavu un gatavo apģērbu sekcijās.

 

 

Pirms neilga laika laikrakstā parādījies Velgas Kriles dzejolis «Runča grēksūdze mazajai» ar redakcijas piezīmi par jauno autori, kurai ir tikai 13 gadi. Septembrī publicēti vēl trīs dzejoļi. Velga pastāstījusi arī par ekskursiju skolotājas Voveres vadībā  kopā ar klasesbiedriem no Valkas 1. vidusskolas 7.a klases uz kolhoza «Ļeņina ceļš» bišu dravu.

 

Laikrakstā pavisam ap divdesmit dažādu RUBRIKU. «Ventilators» pievēršas nebūšanām. Piemēram,  kāda pilsone atzīta par  vislielāko trokšņa cēlēju pilsētā, jo viņa bļauj uz bērniem tā, ka skan visa māja un dreb logu rūtis. Savukārt kāda kolhozniece nestrādā kā nākas, tik nodarbojas ar tenkošanu. Rubrikā «Vēstules redakcijai» iedzīvotāji izsaka neapmierinātību par dažādiem jautājumiem. Kādu neapmierina Valkas frizētavas jaunais darba laiks. Savukārt omulieši jūtas pavisam aizmirsti, jo – lai nokļūtu Omuļos, jāiet kājām: no Ērģemes – 13 km, no Valkas – 26 km. 

 

Aizkustinošs ir stāsts par neparastu draudzību Lugažu padomju saimniecības sudrablapsu audzētavā. Kādu mātes atstumtu lapsēnu pieņēmusi kaķene un audzinājusi kopā ar saviem mazuļiem. 

“Darba Karogā” arī sludinājumi un paziņojumi. Kāds pārdod auto «Opel Adam» (jaunu modeli), kāds nutrijas (gaļa ēdama). Kolhozs meklē elektromontieri, bet Valkas rajona tautas tiesa izskatīs šķiršanās lietas.

 

Aizšalkos gadi... kur kurais mēs būsim.

Strādāsim cehā vai kolhozā tad.

Radošā darbā mēs varoņi kļūsim.

Bet skolu sirds nevarēs aizmirst nekad...

                                           A. Silabriedis

 

1959. gada noskaņās sveicam visus, sākot jauno mācību gadu!

 

Laikraksta “Darba Karogs” numuri atrodami LNB digitālajā bibliotēkā. Autortiesību ierobežojuma dēļ gan tie lasāmi tikai bibliotēkās (Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un publiskajās bibliotēkās, tai skaitā – Valkas bibliotēkā).

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.