Lietošanas noteikumi

Bibliotēkas lietošanas noteikumi apstiprināti Valkas novada domē 2009. gada 26. novembrī. Sēdes protokols Nr. 9., 35.§

Grozījumi izdarīti 2014. gada 30. oktobrī. Sēdes protokols Nr. 15

Darba laika izmaiņas saskaņā ar Valkas novada domes izpilddirektora rīkojumu Nr.72-v (17.09.2018.g.)

 

 1. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.
 2. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu.
 3. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu.
 4. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.
 5. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.
 6. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.
 7. Izsniegto grāmatu un citu dokumentu lietošanas termiņš 21 diena; periodikai – 7 dienas (Bērnu literatūras nodaļā – 21 diena), paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 3 dienas.
 8. Vienlaicīgi izsniedz ne vairāk kā 6 iespieddarbus (Bērnu literatūras nodaļā – 7) vai citus dokumentus.
 9. Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā.
 10. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.
 11. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad viņam jāatlīdzina to vērtība naudā, atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām.
 12. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām.

Pilnu lietošanas noteikumu tekstu jautāt bibliotekāram.

 

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Valkas novada centrālajā bibliotēkā

 1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.
 2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens apmeklētājs ar datora lietošanas pamatzināšanām.
 3. Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku, piesakoties personīgi pie bibliotekāra vai zvanot pa tālr. 64722965.
 4. Darba sesijas ilgums 1 stunda. Ja lietotājs izmanto datoru mācībām vai darba vajadzībām, laiku var pagarināt, saskaņojot ar bibliotekāru.
 5. Kavējot ilgāk par 10 min. no rezervētā laika, lietotājs zaudē datora lietošanas tiesības rezervētajā laikā.
 6. Darba dienās datorus var izmantot:
  1. Pieaugušie lietotāji: pirmdien 9.00 - 19.00; otrdien - piektdien 10:00 – 18:00
  2. Skolēni: pirmdien 13:00 – 19:00; otrdien - piektdien 13:00 - 18:00
  3. Sestdienās visi lietotāji 9:00 – 14:00
 7. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.
 8. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi:
  1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;
  2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti  (saspraudes, skavas u.c.);
  3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.;
  4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;
  5. nestrādāt ar bojātu aparatūru.
 9. Lietotājam ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo Bibliotēkas darbiniekam par jebkuriem bojājumiem un programmu kļūmēm.
 10. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpiesakās pie Bibliotēkas darbinieka.
 11. Datnes, kurus izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu.
 12. Lietotājiem aizliegts:
  1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;
  2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;
  3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;
  4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;
  5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;
  6. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu;
  7. atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku;
  8. spēlēt vardarbīgas datorspēles.
 13. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.).
 14. Izmantojot personīgos datu nesējus (CD, disketes, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to Bibliotēkas darbinieku.
 15. Izdrukas un skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku.
 16. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.
 17. Lietotājs sedz Bibliotēkai materiālos zaudējumus, kas radušies viņa darbības rezultātā.
 18. Lietotājs uz noteiktu laiku zaudē tiesības izmantot datorus, ja pārkāpj šos lietošanas noteikumus. Lēmumu pieņem bibliotekārs.